Disclaimer Horeca.com

Deze disclaimer is van toepassing op alle webshops en de bijbehorende websites van Horeca.com waaronder begrepen deze website. Door gebruik te maken van de deze website (of een andere webshop van Horeca.com), op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uit deze disclaimer.

 1. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt door Horeca.com zo goed als mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Ondanks dit kan het zo zijn dat verstrekte informatie en gegevens niet volledig of geheel juist zijn. Horeca.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst of de teloorgang van enig ander economisch voordeel dan wel het verloren gaan van zaken of gegevens van welke aard dan ook) die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website verstrekte gegevens of anderszins verband houdend met het gebruik maken van de website.
 2. Aan de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, filmpjes, audiofragmenten en hyperlinks kunnen geen rechten worden ontleend. Horeca.com verstrekt geen garanties of waarborgen voor wat betreft de geschiktheid dan wel deugdelijkheid van een product voor een specifiek doel of anderszins.
 3. Horeca.com heeft te allen tijde het recht om zonder enige kennisgeving vooraf en zonder enige beperking (delen van) de website te wijzigen of te doen laten wijzigen dan wel geheel te staken. Horeca.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of andere gevolgen voortvloeiende uit wijzigingen van de website dan wel de beëindiging daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het niet meer kunnen raadplegen van de website.
 4. Tenzij anders aangegeven is Horeca.com op generlei wijze aansprakelijk voor expliciet benoemde informatieverstrekking door derden op haar website, al dan niet met behulp van verbonden bestanden. Het enkel verbonden zijn van deze bestanden behelst op generlei wijze erkenning voor de juistheid van deze bestanden.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de website maakt. Delen van de website en of de inhoud daarvan kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd dan wel bezwaard zijn met intellectueel eigendom. Oneigenlijk gebruik dan wel ongeautoriseerd gebruik kan inbreuk betekenen op rechten van derden dan wel overtredingen betreffen op regelgeving met betrekking tot privacy-recht, auteursrecht of anderszins. Gebruiker vrijwaart hierbij Horeca.com, haar medewerkers en vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen etc. en de daarmee verband houdende kosten voor zaken als juridische bijstand en accountantskosten e.d., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of verband houdende met inbreuk op rechten van derden dan wel overtredingen van regelgeving door het gebruik van de website door de gebruiker.
 6. Horeca.com heeft het recht (potentiële) gebruikers de toegang tot of het gebruik maken van de website (deels) te ontzeggen dan wel te monitoren.
 7. Sinds de eerste versie van het internet in 1969 (het militaire computernetwerk APRANET in de Verenigde Staten) is het internet uitgegroeid tot een mondiaal massamedium welke permanent aan verandering en verdere ontwikkeling onderhevig is. De voortdurende ontwikkeling en verandering zorgt er mede voor dat niet altijd voor iedereen duidelijk is wat wel en wat niet is toegestaan. Ook de wetgeving en jurisprudentie omtrent het internet is immers aan verandering onderhevig.

  Horeca.com volgt de jurisprudentie op de voet om er zeker van te zijn dat haar webwinkels, welke enkel fungeren als storefronts, aan alle wettelijke voorschriften (en interpretaties hiervan) voldoen en zodoende de belangen van anderen niet worden geschaad.  De belangen van derden zien hierbij met name om het gebruik van een merk / merknaam in de domeinnaam en of op de website.

  Afgezet tegen de huidige gangbare jurisprudentie (o.a. Talens, Porsche en Bax) en de in de rechtspraak gehanteerde zogenaamde OKI DATA criteria is het gebruik van de domeinnamen in combinatie met de bijbehorende websites volledig in lijn met hetgeen merkenrechtelijk is toegestaan en zoals “in het maatschappelijk verkeer betaamd”.

  De OKI DATA criteria betreffen een viertal aspecten om het legitieme belang van een wederverkoper bij het gebruik van een domeinnaam en of bijbehorende website te toetsen. Het gaat daarbij om de volgende vier criteria:

  1. De wederverkoper moet daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betreffende domeinnaam aanbieden.
  2. De wederverkoper moet uitsluitend deze waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betreffende domeinnaam aanbieden.
  3. De wederverkoper mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren dat de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren.
  4. De website onder de betreffende domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder beschrijven.

  Zoals vermeld is de jurisprudentie aan verandering onderhevig en kan de situatie ontstaan dat (naar uw mening) de storefronts / webwinkels niet meer voldoen aan de gestelde regelgeving. In dat geval en uiteraard alleen wanneer u direct belanghebbende bent, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij dit desgewenst voor kunnen leggen aan onze advocaat en aan ons merkenbureau; en indien noodzakelijk de benodigde aanpassingen kunnen doorvoeren.

Alle rechten en weren voorbehouden.

© Horeca.com

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten